rchg.net
当前位置:首页 >> 三年级上册数学口算题 >>

三年级上册数学口算题

1) 54÷9= 2) 5000-600= 3) 20×4= 4) 84÷4= 5) 2000+500= 6) 200×3= 7) 9×300= 8) 90÷9= 9) 77÷7= 10) 3500-500= 11) 37+25= 12) 90÷9= 13) 44+17= 14) 500+4000= 15) 69÷3= 16) 55-35= 17) 80÷8= 18) 600+4000= 19) 3500-500= 20) 35×2= 21) 90÷...

三年级口算练习(一) 26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7= 660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2= 50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33= 420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46= 0÷51= ...

小 学 三 年 级 数 学 试 卷 班级: 姓名: 一、 填空 1、 4千米=( )米 8000米=( )千米 500厘米=( )米 3 吨=( )千克 2平方米=( )平方分米 700平方厘米=( )平方分米 2、大月有( )天,小月有( )天,闰年的2月有( )天。 3、1992...

三年级数学第二学期口算竞赛试题 班级___________ 姓名___________ 成绩_________ 10×2= 72-47= 20×5= 27+15= 20÷2= 63÷3= 27×5= 510÷3= 40×9= 23×30= 84÷4= 15÷3= 12×4= 513×9= 4×815= 99÷9= 75÷5= 205÷5= 46×10= 24×20= 872-124= 27+127= ...

这里应该找不到答案 你可以问问老师或者同学 尽量自己做吧 不会了让同学给你讲讲,这样才对你的学习有帮助,答案只能解决一时。 做作业还是需要靠自己,问答案是不好的习惯。做作业是要自己做的,这样才能有成绩感,而且你连题目都不发谁能跟你...

每个书架3层,共有3个书架,可列式为:3x3=9(层),得出共有9层书架,再用450除以9得出每层放多少本书

要这么多.你想累我啊,~!~ 晕~!~~ 4/9 这个是9分之4 不然要打成正规的很费时间.你就将就点. 4/9×3= 5÷1/3 = 1/2÷1/3 = 2/7×3/9 ÷2/7 = 21/25÷42= 4/5×3/4 = 8.7×0.2= 4×0.25= 1/7×14= 2/3÷5/6= 1.25×8= 3/5÷5/8= 6/7×3/2= 6×8.8= 4/11÷4= 4/9×3/8...

希望能喜欢。。。 三年级上学期综合试题 计算: 1、口算与估算: 900÷30 12×40 480÷80 16×6 12×7 420÷60 100×26 2400+300 5600÷70 320+780 90÷18 16×25 480+30 300-25×4 100-72÷8 689×5≈ 5430÷9≈ 3976÷8≈ 2080×4≈ 260×8≈ 2、用竖工计算并验...

1) 5.7-1.8= 2) 99×84= 3) 1.02×4= 4) 7.34-4= 5) 0.45÷0.15= 6) 800×0.03= 7) 3.27-1.27+4.9= 8) 11×25= 9) 0.14×50= 10) 0.81÷0.27= 11) 0.24×0.5= 12) 18.2+1.8= 13) 1.5×3= 14) 0.16×30= 15) 5.38+0.45+1.55= 16) 0.56÷0.8= 17) 3.6÷0.09= 1...

怎么可能有答案,题目都没说明白,什么出版社?

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rchg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com